top of page

ניהול תיאום ותכנון

 • השתתפות בדיונים לקביעת אפיון עבודות הבניה

 • ביקורים באתר ובדיקת תנאיו המיוחדים, תנאי העבודה וסביבתו

 • סיוע לאדריכל בברורים ברשויות המוסמכות ומול גורמים אחרים

 • סיוע בעריכת ההתקשרויות עם המתכננים

 • סיוע בבדיקת חישובי כדאיות הפרויקט

 • סיוע בעריכת התשקיף הכלכלי ותזרים המזומנים של הפרויקט

 • סיוע בעריכת לוחות זמנים

 • סיוע בקביעת תקציב הפרויקט

 • מעקב אחר התקדמות עבודות התכנון

 • בדיקת תכניות באופן שוטף

 • קיום מעקב שוטף עם המתכננים לגבי התקדמות התכנון

 • הצעת שינויים ושיפורים לתכניות ולשיטות ביצוע במהלך התכנון

 • תיאום ויעוץ בין המזמין לבית המתכננים

 • דווח על התקדמות עבודות התכנון

 • סיוע בקבלת היתרי הבנייה ויתר ההיתרים הנדרשים לביצוע הפרויקט

bottom of page