top of page
Construction Sites

ניהול הביצוע והפיקוח

פיקוח, תיאום ומעקב אחר פרויקטים
 

  • תיאום, הדרכה, פיקוח מקצועי, ארכיטקטוני והנדסי קבוע בעת ביצוע עבודות הבנייה

  • מעקב ושמירה אחר התקדמות עבודות הבנייה

  • שמירה ומעקב על המסגרת התקציבית של חוזי הבנייה במשך כל תקופת הביצוע של עבודות הבנייה

  • בדיקת תכניות הבנייה

  • קיום ישיבות תיאום קבועות עם הקבלנים ו/או המתכננים ו/או עם הנציג ו/או עם המזמין

  • ניהול, תיאום, מעקב ופיקוח על ביצוע עבודות הבנייה השונות באתר

  • בדיקה של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוחות זמנים ואספקת חומרים וציוד

  • מתן התראות למזמין ולמתכננים על הצורך בתכניות או הוראות לקבלן או למילוי כל התחייבות כלפיו

  • מתן הסברים לקבלן בקשר לביצוע עבודות הבנייה

bottom of page