top of page

הנדסה

פעילות הקבוצה בתחום ההנדסי מעניקה מגוון שירותים הכוללים ניהול התכנון, ניהול פרויקטים הנדסיים ופיקוח בתחומי הבנייה, התחבורה, התשתית לרבות כבישים, רכבות, נמלים, עבודות ימיות ועבודות תשתית ופיתוח בתחום האורבני.

הפעילות בתחום ההנדסי הינה במגוון והיקף רחב של פרויקטים מקטנים ועד מגה פרויקטים לאורך כל שלבי התכנון, מתכנון ראשוני ומוקדם, כולל ניהול התכנון המפורט ניהול הביצוע ופיקוח של הביצוע ההנדסי.

ללקוח עומדת האפשרות לקבלת כל השירותים הנדרשים "כחבילה שלמה" החל משלב הייזום, הרישוי, התכנון וכלה בהתקשרות עם המבצעים תוך ניהול הביצוע והפיקוח בפועל עד השלמתו ומסירתו ללקוח הסופי.

במסגרת הפעילות ההנדסית של הקבוצה נוהלו ובוצעו לאורך השנים פרויקטים בהיקף מצטבר של מאות מיליונים ברחבי העולם.

bottom of page